การฝังเข็มแบบ Dry needling เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง
ในการใช้รักษากลุ่มอาการปวดของกล้ามเนื้อ การฝังเข็มแบบ Dry needling
จะมีความแตกต่างจากการฝังเข็มแบบปกติ ถึงแม้จะใช้เข็มชนิดเดียวกันในการฝัง
การฝังเข็ม Dry needling จะเน้นการกระตุ้นบริเวณปมของกล้ามเนื้อที่เรียกว่า Trigger point
ซึ่งเป็นจุดที่ก่อให้เกิดอาการปวด มักจะพบในกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานอย่างหนักหรือมีความตึงตัว
โดยเข็มขนาดเล็กนี้จะทำให้ปมเหล่านั้นรวมถึงกล้ามเนื้อที่แข็งตัวคลายลง ซึ่งจะทำให้อาการปวดลดลงไปด้วย
Pain Away LINE Account
Book Appointment