Work From Home (WFH) ยังไงให้ไม่ปวดหลัง

Work From Home (WFH) ยังไงให้ไม่ปวดหลัง

เนื่องด้วยสถานการณ์ ณ ปัจจุบันขณะนี้ ทุกคนต้องมีการเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน รวมถึงการทำงานที่หลายคนต้องปรับเปลี่ยนลักษณะงานหรือสถานที่ทำงาน จากปกติต้องเดินทางไปที่ออฟฟิศ ก็ปรับมาทำงานที่บ้านแทน...
Pain Away LINE Account
Book Appointment