DRY NEEDLING คืออะไร?

DRY NEEDLING คืออะไร?

การฝังเข็มแบบ Dry needling เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ในการใช้รักษากลุ่มอาการปวดของกล้ามเนื้อ การฝังเข็มแบบ Dry needling จะมีความแตกต่างจากการฝังเข็มแบบปกติ ถึงแม้จะใช้เข็มชนิดเดียวกันในการฝัง การฝังเข็ม Dry needling...
Pain Away LINE Account
Book Appointment