Crossover Gym กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 26 พฤกษภาคม 2591 ที่ผ่านมา Pain Away Clinic ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิด Crossover Gym โดยเข้าไปให้บริการในการตรวจ Posture Report และให้คำปรึกษากับผู้ที่เข้าร่วมงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก ที่น่าตกใจคือจากการตรวจ Posture Report...
Pain Away LINE Account
Book Appointment