Shockwave Therapy คืออะไรและสามารถช่วยได้ยังไง?

Shockwave Therapy คืออะไรและสามารถช่วยได้ยังไง?

เครื่องมือรักษาทางกายภาพที่อยู่ในรูปของคลื่นเสียงพลังงานสูง ส่งผ่าน probe ไปยังบริเวณกล้ามเนื้อหรือจุดที่มีอาการบาดเจ็บได้โดยตรงมีประสิทธิภาพค่อนข้างดีในกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง...
Pain Away LINE Account
Book Appointment