Sciatica Pain คืออะไรและวิธีการรักษา

Sciatica Pain คืออะไรและวิธีการรักษา

ในปัจจุบันคนกรุงเทพส่วนใหญ่ มักมีอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและลดประสิทธิภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ อาการปวดหลังส่วนล่างมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นเกิดจากอาการปวดเส้นประสาทไซอาติก อาการ อาการปวดเส้นประสาทไซอาติก...
Pain Away LINE Account
Book Appointment