Upper Crossed Syndrome (UCS)

Upper Crossed Syndrome (UCS) คือ ภาวะที่กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวส่วนบน คอ บ่า ไหล่ รวมถึงหน้าอกมีการทำงานที่ไม่สมดุลกัน ส่งผลทำให้เกิดอาการปวดเกิดขึ้น อาการเป็นๆหายๆ บางรายอาจจะมีอาการชาร้าวลงข้างๆแขน ข้อศอก หรืออาจจะชามือร่วมด้วย ในรายที่มีอาการมากๆ...
Pain Away LINE Account
Book Appointment