ความปวดเฉียบพลัน vs. ความปวดเรื้อรัง

ความปวด เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัย โดยความปวดสามารถจำแนกตามระยะเวลา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ – ความปวดเฉียบพลัน เป็นความปวดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ร่างกายได้รับอันตราย มีการบาดเจ็บหรือมีพยาธิสภาพจนกระทั่งการบาดเจ็บหรือพยาธิสภาพนั้นหายไป...
Pain Away LINE Account
Book Appointment