Stretching Training

การยืดกล้ามเนื้อมีประโยชน์มากกว่าที่คุณรู้ การยืดกล้ามเนื้อนั้นสามารถใช้ในการเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จัดแนวและสรีระของร่างกาย รวมถึงลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อและทำให้ร่างกายผ่อนคลาย อย่างไรก็ตามเทคนิคในการยืดกล้ามเนื้อบางอย่างนั้น...
Pain Away LINE Account
Book Appointment