เมื่อวันที่ 5 พฤกษภาคม ที่ผ่านมา Pain Away Clinic ได้ร่วมมือกับ Training Ground ในการตรวจ posture report และให้คำปรึกษากับนักกีฬาของ Training Ground ซึ่งการตรวจ posture report นั้นเป็นการประเมินและวิเคราะห์สรีระร่างกาย ทั้งในเรื่องของกโครงสร้าง และกล้ามเนื้อ ความผิดปกติของความสมดุลทางสรีระ ที่มีประสิทธิภาพจากประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ของ Pain Away Clinic ได้ให้คำแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับอาการปวด แนวทางการรักษา การปฏิบัติตน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ส่งผลต่อสรีระ จนอาจจะก่อให้เกิดอาการปวด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักกีฬาและผู้ใช้บริการของ Training Ground ซึ่งส่วนใหญ่สนใจในการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเอง เข้าร่วมในกาทำ posture report และได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ Pain Away Clinic ซึ่งทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและโครงสร้างที่อาจจะเกิดขึ้น
Pain Away LINE Account
Book Appointment