ภาวะกระดูกสันหลังคดเป็นภาวะที่กระดูกสันหลังมีการบิดโค้งจากปกติในส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของร่างกายเมื่ออยู่ในท่าปกติ (neutral position) ซึ่งสาเหตของกระดูกลันหลังคดนั้นเราสามารถแบ่งได้เป็นสองสาเหตหลักๆ ได้แก่ ภาวะกระดูกสันหลังคดโดยกำเนิด และภาวะกระดูกสันหลังคดที่เกิดหลังกำเนิดซึ่งเป็นผลจากการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเกิดอุบัติเหตุทำให้ลักษณะของรูปทรงกระดูกสันหลังนั้นเปลี่ยนไป

ผลจากการมีภาวะกระดูกสันหลังคด…

การมีภาวะกระดูกสันหลังคดส่งผลกระทบต่อบุคคลิกภาพ ความมั่นใจของคนเราโดยตรง นอกจากนี้การมีภาวะกระดูกสันหลังคดยังส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังและร่างกายส่วนอื่นๆตามมาเนื่องจากความไม่สมดุลของร่างกาย

แบบไหนถึงจะบอกได้ว่าตนเองมีภาวะกระดูกสันหลังคดหรือไม่…

การตรวจทำได้จากการถ่ายภายรังสีเอ็กซ์เรย์ซึ่งจะถูกพิจารณาโดยแพทย์ โดยสามารแบ่งระดับความรุนแรงตามองศาของกระดูกสันหลังได้เป็นสี่ระดับคือ
0-15 degree: ระดับปกติ
15-30 degree: กระดูกสันหลังมีการคดเล็กน้อย ไม่มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่อาจส่งผลในด้านของรูปลักษณ์ของตัวบุคคล
35 degree: ขึ้นไป กระดูกสันหลังมีการคดมาก มีผลดต่อการใช้ชีวิตประจำวันและในบางรายอาจมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจได้

ปัจจัยอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกสันหลังคด…

อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นว่าภาวะกระดูกสันหลังคดสามารถเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งหลายๆท่านอาจนึกไม่ถึงอย่างเช่น การนั่งไขว่ห้าง หรือนั่งในลักษณะที่ทำให้กระดูกสันหลังผิดไปจากรูปแบบเดิมเป็นเวลานาน การมีภาวะความยาวของขาที่ไม่เท่ากันก็สามารถส่งผลให้เกิดกระดูกสันหลังคดได้

ภาวะนี้แก้ไขได้หรือไม่…

หากมีภาวะของกระดูกสันหลังคดแบบ functional scoliosis ในระดับต้นๆ ซึ่งกระดูกจะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ จากการหมั่นสังเกตุและเตือนตนเองถึงลักษณะของท่าทางที่ถูกต้องและมีการออกกำลังกายสำหรับผู้ที่มีกระดูกสันหลังคดควบคู่กันไปด้วยจะช่วยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากมีภาวะกระดูกสันหลังคดในระดับรุนแรงแรงซึ่งอาจกระทบต่อระบบการหายใจแล้ว แพทย์อาจพิจารณาทำการผ่าตัดและใช้โลหะเพื่อยึด และจำกัด ไม่ให้กระดูกสันหลังมีการคดงอมากขึ้นอีก

Pain Away LINE Account
Book Appointment