ในมุมมองของแพทย์สาขาระงับอาการปวด (Pain Medicine)

Chronic MPS, Migraine, Tension-type Headache เป็นกลุ่มอาการปวดเรื้อรังซึ่งมีกลไร่วมกันทางพยาธิสรีระ คือ เกี่ยวข้องกับภาวะสมองไว้ตต่อการกระตุ้นให้เกิดอาการปวดมากกว่าปกติ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญของภาวะนี้คือ ความเครียดทางด้านจิตใจ หากไม่ได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นปัจจัยทางด้านจิตใจที่ทำให้อาการของ TrP คงอยู่

การตอบสนองทางด้านจิตใจ

ทั้งปฏิกิริยาที่เหมาสมซึ่งถือว่าเป็นการสมเหตุสมผลที่เกิดขึ้น และการตอบสนองอันเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ถูกต้อง โดยประเด่นที่พบบ่อยและอาจถือว่าสำคัญที่สุดในกรณรีนี้คือ บ่อยครั้งที่จุดเริ่มต้นผู้ป่วยมาจาก TrP ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านร่างกายแต่ถูกมองว่าเป็นปัญหาด้านจิตใจ หรือข้ามการวินิฉัยไปเป็นโรคอื่น เมื่อ MPS ถมองข้าม ทำให้การรักษาไม่ตรงจุด อาการปวดของผู้ป่วยดำเนินสู้ภาวะเรื้อรั่ง มีปัญหาทางสุขภาพจิตตามมา ได่แก่ความกลัว ความวิตกกังวล ความเครียด ความท้อแท้ และสิ้นหวัง จนกลายเป็นปัยหาหลักที่รักายากกว่า TrP ซึ่งเป็นปัญหาด้านร่างกาย

มุมมองของผู้ให้การรักษา ที่พบบ่อยคือ การวินิจฉัย ได้แก่

  1. ทัศนะคติทมี่เชื่อว่าโรคนี้ม่ามีอยู่จริง หรือเชื่อว่าเป๋นปัญกหาทางสุขภาพจิต เนื่องจากอาการของ MPS มักปวดร้าวแปลกๆ
  2. จากการขาดความคุ้นเคย ขาดทักษะในการตรวจหา TrP ทำให้วินิฉัยผิกพลาด เพราะ MPS ให้อาการเลียนแบบโรคหรือภาวะอื่น ได้บ่อย

มุมมองของผู้ป่วย ทัศนะคติที่คลาดเคลื่อนของผู้ป่วยมักจะเกิดตามมาจากการรักษาที่ไม่ประสบความสำเร็จ ความเรื้อรังของอาหารปวดมักชักนำผู้ป่วยให้แปลผลผิดไปในทางติดลบ ที่พบบ่อยในกรณีของ MPS ได้แก่ ผู้ป่วยเข้าใจว่าอาจมีโรคร้ายแรงซ้อนอยู่ซึ่งแพทย์ตรวจำไม่พบจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ป่วยกลุ่มนนี้จะเปลี่ยนแพทย์หรือโรงพยาบาล หรือหันไปรักษากับแพทย์ทางเลือกมากขึ้น ตัวอย่างการตีความคลาดเคลื่อนของผู้ป่วยที่พบบ่อย เช่น กรณีที่ TrP อยู่ไม่ลึกมากนักเวลาอาการปวดกำเริบจะมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่จุดนี้ ผู้ป่วยหลายรายบอกว่าคลำได้เป็นก้อน บางร้ายกังวลว่าจะเป็ก้อนเนื้อร้าย

พฤติกรรมการเจ็บป่วย Illness Behavior หมายถึงพฤติกรรมของผู้ป่วยหลังวจากได้ทราบผลการวินิฉัยซึ่งจะขึ้นอยู่ว่าผู้ป่วยต่าละรายจะให้ความหมายต่อการวินิจฉัยอย่างไร พฤติกรรมภาษกาย ที่พบบ่อยขณะทำการตรวจรักษา คือ แสดงถึงความวิตกกังวล กลัว ซึมเศร้า โกรธ ก้าวร้าว สำหรับผู้ป่วยรายที่มีการปรับตัวเกิดความเคยชินอยู่รวมกับอาการปวดเรื้อรังได้ พฤติกรรมจะแสดงออกมาในรูปแบบที่เหมาะสม ในขณะที่ผู้ป่วยบางรายใช้กลไกปกป้องตัวเองจากจิตใต้สำนึกเพื่อให้พ้นจากความเครียดหรือความขัดแย้งในใจ ด้วยการแสดงออกแบบตรงข้ามหรือไม่สอดคล้องกับความรู้สึกภายในที่แท้จริง เช่น แสดงสีหน้าร่าเริงคล้ายกับยว่ากำลังเล่าเรื่องหรืออาการของคนอื่นอยู่ทำให้คู่สนทนาคิดว่าผู้ป่วยคิดไปเองหรือไม่ได้ป่วยจริง

การแก้ไข หลักการการแก้ไขปัญหาหรืออาการปวดเรื้อรังคือ การเรียนรู้ถึงสาเหตุร่วมกับการปรับมุมมองและพฤติกรรมให้เหมาะสมกับปัญหา เป็นการรักษารูปแบบองค์รวมทั้งกายใจและสังคม โดยมีเป้าหมายของการรักษาคืออาการปวด แต่ที่สำคัญกว่า คือ ให้มีความมั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับอาการปวดที่อาจหลงเหลือได้อย่างมีคุณภาพ

  1. การรักษาทางกาย Body Care ในกรณรีของ MPS การรักาทางร่างกาย คือ การรักษา TrP ซึ่งมักจะได้ผลเพียงระยะสั่น จำเป็นต้องทำการค้นหาปัจจัยที่ทำให้อาการยังคงอยู่เพื่อแก้ไข สำหรับวิธีรักษามีหลายบวิธีให้เลือกตามวิธีที่ผู้ป่วยชอบ
  2. การรักษาทางจิตใจ Mental Care ประกอบด้วย
    • การบำบัดด้านความคิด (Cognitive Therapy) จัดเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดโดยให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุของอาการปวดเรื้อรั่ง
    • การทำจิตบำบัด (Psychotherapy) ที่ใช้กันแพร่หลายคือการรักษาด้วยการพูดคุยให้กำลังใจ
    • การทำพฤติกรรมบำบัด (Behavioral Therapy) ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ถูกต้องถือเป้นการรักษาทางจิตเวชซึ่ง

มุ่งเน้นควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพร้อมกับส่งเสริมพฤตจิกรรมที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย

Pain Away LINE Account
Book Appointment