สวัสดีครับผม นพ.นเรศ สาวะจันทร์ หมอประจำคลินิกเพนอะเวย์จะมาแบ่งปันมุมมองด้านสุขภาพกับทุกท่านนะครับ โดยในวันนี้ทาง Pain Away Clinic ของเราได้จัดการทบทวนเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรค Myofascial Pain Syndrome เนื่องจากการตรวจหา trigger point นั้นต้องใช้ความชำนาญและประสบการณ์ในการค้นหา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะพบอุปสรรคในกาตรวจดังนี้
1.ลับ คือ ความคลุมเครือของอาการและขนาดของ TrP ที่มีขนาดเล็กหรืออาจอยู่ในกล้ามเนื้อมัดลึก
2.ลวง คือ อาการปวดร้าวที่หลอกให้มองข้าม TrP โดยเฉพาะวินิจฉัยผลบวกลวงจากการตรวจค้นทางรังสี
3.พราง คือ เป็นได้ทั้งอาการเลียนแบบหรือแฝงร่วมอยู่กับอาการปวดอื่นๆ
นอกจากนี้เรายังศึกษาความสัมพันธ์ของ trigger point กับกล้ามเนื้อใน 3 ภาวะ ประกอบด้วย
1.Muscle spasm หมายถึง การหดเกร็งตัวเฉพาะที่หรือทั้งมัดกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะป้องกันการบาดเจ็บไม่ให้เกิดมากขึ้น และเป็นการหดเกร็งกล้ามเนื้อที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกายที่จะสั่งให้มีการคลายตัว
2.Muscle tension หมายถึง การหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งบริเวณอันเนื่องมาจากความเครียดซึ่งเกิดจากจิตใจ ร่างกาย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน บริเวณที่เกิด muscle tension ได้ง่าย คือ กล้ามเนื้อที่ควบคุมท่าทางบริเวณสันหลัง ระดับคอและเอว ภาวะนี้เมื่อตัวกระตุ้นหมดไปกล้ามเนื้อก็จะคลายตัวกลับสู่ภาวะปกติ
3.Muscle deficiency หมายถึงภาวะที่กล้ามเนื้อที่มีความบกพร่องในความยืดหยุ่น รวมทั้งความแข็งเรงและทนทานอันเนื่องมาจากการที่กล้ามเนื้ออยู่ในภาวะตึงตัว
Pain Away Clinic ของเราหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและหวังจะให้บริการที่ดีที่สุดแก่คนไข้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ สามารถโทรมาสอบถามที่คลินิกได้นะครับ
Pain Away LINE Account
Book Appointment